Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL

Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL - zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení, při výstavbě práce technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a zajištění kolaudace stavby.

více

Rekonstrukce objektu Skalka family park

Rekonstrukce objektu Skalka family park- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více

Novostavba haly 414/1 a kryté plochy pro expedici výrobků společnosti TAWESCO

Novostavba haly 414/1 a kryté plochy pro expedici výrobků společnosti TAWESCO- Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více

City Invest Ostrava
Kompletní příprava a realizace investic

Společnost CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o. vznikla 9. září 1993

Kolektiv kvalifikovaných pracovníků představuje tým specialistů – profesionálů, dokonale obeznámených s investiční problematikou ve stavebnictví a s bohatými zkušenostmi v oblastech souvisejících s přípravou a realizací stavební činnosti v nejširším slova smyslu.

Hlavním předmětem našich aktivit je výkon komplexní inženýrské činnosti. Zákazníkovi poskytujeme odbornou garanci termínu, ceny i kvality projekčních a stavebních prací.

Zkušenost s naší prací přesvědčila zákazníky, že náklady na inženýrskou činnost jsou účelovou investicí s výrazným efektem v podobě zřetelně kratších lhůt přípravy, vyšší kvality realizace a nižších stavebních nákladu. Důkazem spokojenosti našich klientů jsou dobré reference, kterými nás doporučují svým obchodním partnerům. Naše spolupracovníky vybíráme z řady námi prověřených a osvědčených projektových a zhotovitelských organizací. Tento způsob umožňuje dodržet krátké termíny a vysokou kvalitu, ale i nižší ceny, než by zákazník dosáhl přímým zadáním celé stavby stavební firmě.

Jsme rádi, že pozitivní ohlas a dobrou zkušenost našich zákazníků se společností CITY INVEST OSTRAVA můžeme spolu s vysokou odborností nabídnout jako základní devízu pro nová obchodní spojení budoucím klientům.

Naše reference

Investorská a inženýrská činnost
Čím se zabýváme a jaké služby Vám poskytneme

Inženýr stavby

 • zajištění funkce inženýr stavby dle fidic bílá kniha červená kniha
 • servis při zajištění týdenních hlášeních a měsíčních zprávách o průběhu výstavby
 • kontrola financování dle pravidel příslušných pro projekt
 • kontrola prací a dodržování projektu
 • vypracování závěrečných zpráv o průběhu výstavby v úředním jazyce daného projektu
 • vypracování závěrečného přehledu financování

Konzultační a inženýrská činnost

 • projednání dokumentace všech stupňů s dotčenými orgány státní správy
 • ošetření majetkoprávních vztahů
 • studie proveditelnosti a finanční a časová analýza projektu
 • zpracování projektové dokumentace nutné pro projednání Vašeho záměru
 • zajištění a koordinace projekčního týmu

Řízení a kontrola stavby

 • předání staveniště
 • výkon odborného technického dozoru při realizaci předání staveniště
 • koordinace prací a dodávek
 • spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou
 • kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby
 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a státního stavebního dohledu
 • Technický dozor investora
 • odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby a finančními možnostmi mandanta
 • organizace povinných zkoušek a kontrola kvality
 • kontrola správnosti a úplnosti faktur
 • zabezpečení podkladů pro předání dokončené stavby vypracování žádosti o kolaudaci, její podání, zajištění právní moci kolaudačního rozhodnutí
 • zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení
 • zajištění odstranění vad a nedodělků
 • spolupráce při reklamačním řízení v průběhu záruční doby
 • zajištění dokumentace skutečného provedení
 • Koordinátor BOZP

Projektová činnost ve výstavbě

Pro investora je lepší, když mu jedna organizace zajistí potřebná povolení včetně projektové dokumentace. Pokud tento úkol svěří projektové organizaci, ne vždy dosáhne požadovaného cíle, neboť se mu odborně obtížně oponuje jejím návrhům, které ať už koncepčním řešením, nebo výběrem materiálů mohou, a často bývají, v rozporu se zájmy investora.

Lepší a v zahraničí osvědčenou variantou je zadat tento úkol inženýrské organizaci, která si projektovou organizaci najme. Tuto činnost úspěšně zajišťujeme, umíme odborně hájit vůči projektantovi zájmy investora a ke spolupráci vybíráme projektové organizace s kterými máme dlouhodobé dobré zkušenosti. Lépe se nám koordinují potřebné úpravy projektu vyplývajících z veřejnoprávního projednávání a v neposlední řadě umíme dosáhnout přiměřené ceny za projektovou dokumentaci a tím i návrhu propočtu ceny stavby.

Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL
Ostrava - Vítkovice

Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL - zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení, při výstavbě práce technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a zajištění kolaudace stavby.

více
Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL

Rozšíření technologického centra společnosti ELCOM
Ostrava - Poruba

Zajištění podkladů pro dotaci z programu OPPIK, koordinační činnost a majetkoprávní vypořádání, inženýrská činnost pro územní a stavební řízení a zajištění projektové dokumentace

více
Rozšíření technologického centra společnosti ELCOM

Výstavba nové výrobní haly MG v areálu závodu Rychvald
Šenov u Nového Jičína

Zajištění přípravných a projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení, rozhodnutí o zkušebním provozu, kolaudačního souhlasu, zápis do KN, posouzení odbytových cen a práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více
Výstavba nové výrobní haly MG v areálu závodu Rychvald

Rekonstrukce objektu Skalka family park
Ostrava

Rekonstrukce objektu Skalka family park- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více
Rekonstrukce objektu Skalka family park

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

28. října 2092/216
709 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11078

IČ: 48392928
DIČ: CZ48392928
Číslo účtu: 7117252/0800 (Česká Spořitelna a.s.)

Eva Kostíková
ekonomický úsek
+420 605 731 114
kostikova@cityinvestostrava.cz

Vít Svoboda
jednatel
+420 737 665 151
svoboda@cityinvestostrava.cz
Ing. Dagmar Al Tukmachi
vedoucí projektů
+420 603 415 679
tukmachi@cityinvestostrava.cz
Bc. David Kastowský
koordinátor BOZP
+420 775 060 874
Ing. Veronika Čížková
stavební inženýr
+420 734 873 001
cizkova@cityinvestostrava.cz