Čím se zabýváme a jaké služby Vám poskytneme

Technický a stavební dozor investora

Rozsah dozoru je výkon vyplývající z příkazní smlouvy se stavebníkem.

 • svolání a účast na předání staveniště
 • kontrola a tvorba zápisů do stavebního deníku (papírový nebo elektronický)
 • kontrola stavebních prací a technologií
 • kontrola souladu realizace s projektovou dokumentací
 • kontrola dle standardů a norem
 • kontrola čerpání finančních prostředků a průběžné fakturace stavby
 • kontrola průběhu prováděných zkoušek a měření
 • vypracování a kontrola harmonogramu postupu prací
 • kontrola zápisů ve stavebním deníku a provádění potřebných zápisů
 • řízení kontrolních dnů a provádění zápisů
 • kontrola dokumentace skutečného provedení a dokladové části
 • svolání a účast na předání dokončeného díla
 • zajištění kolaudačního souhlasu.
 • další činnosti nezbytné pro výkon TDS (TDI).

Inženýrská činnost

 • odborné poradenství v oblasti stavebních investic
 • jednání s orgány státní správy ohledně dokumentace
 • zajištění potřebných úředních dokumentů
 • ošetření majetkoprávních vztahů
 • nutná komunikace s dotčenými orgány státní správy a
  správci technické a dopravní infrastruktury

Investorské a poradenské služby

 • odhad nákladů a zhodnocení návratnosti investice
 • vyhledání vhodných dotačních programů
 • předprojektová příprava
 • posouzení investičních prostředků
 • odhad doby trvání realizace projektu

Koordinátor BOZP

 • zajištění profesionálního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě,
 • průběžná kontrola BOZP koordinátorem na obvyklé týdenní četnosti
 • v průběhu kontroly stavební prací zápisy do stavebního deníku a tvorba týdenních reportů investorovi

Zajištění a koordinace projektové činnosti

 • výběr a zajištění optimální projekční organizace investorovi
 • zajištění veškerých stupňů projektové dokumentace
 • odborná obhajoba zájmu investora vůči projektantovi
 • zajištění a koordinace projekčního týmu za investora
 • koordinace případných úprav v projektové dokumentaci